Wet personen van Surinaamse afkomst afgekort Wet PSA


Op 21 januari 2014 (SB 2014 no.8) werd de wet  houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (wet PSA) afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Deze wet heeft tot doel de relatie vast te stellen, die er bestaat tussen Suriname en alle mensen die van Suriname afkomstig zijn zonder onderscheid. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse Afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse Afkomst te activeren. Hoewel het recht op status veel mensen toekomt is het aannemen  van de status vrij. Hiermee wordt bedoeld dat de PSA status niet automatisch in werking treedt en kan ook niet opgelegd worden aan personen. Personen die conform de Wet PSA aanspraak maken op de PSA status dienen “ter activering van deze status” uitdrukkelijk dat te kennen te geven aan de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten (in het buitenland bij de Ambassades en Consulaten Generaal van Suriname en in Suriname bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Onderdirectoraat Consulaire Zaken)).
De navolgende personen die niet de Surinaamse nationaliteit bezitten kunnen hun PSA status activeren (PSA gerechtigden).

 • In Suriname geboren zijn, met uitzondering van hen wier ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenlandse dienst of voor studie of enige andere zaken tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die personen;
 • Niet in Suriname geboren zijn, maar tenminste een ouder hebben die van Surinaamse afkomst is;
 • Niet in Suriname geboren zijn, maar tenminste en grootouder hebben die van Surinaamse afkomst is;
 • Gezinsleden van  PSA gerechtigden t.w. wettige partners (conform Surinaamse Burgerlijk Wetboek) indien die zelf geen recht hebben op de PSA status en/of minderjarige (pleeg)kinderen;
 • Ouder/voogd van minderjarigen die wel recht hebben op de PSA status maar zelf dat recht niet heeft, kan de status activeren voor de rechthebbende minderjarigen voor wie zij wettelijk verantwoordelijk is. Daarnaast kan die ouder/voogd, indien behorende tot het gezin waar de  minderjarige deel van uitmaakt, zelf ook het PSA document voor gezinsleden aanvragen.

Vastgesteld  is dat de wens tot het voeren van de PSA statis zal moeten geschieden middels een aanvraag procedure met overlegging van de vereiste documenten. Door of vanwege de Minister van Buitenlandse Zaken zal dan een PSA document met een geldigheidsduur van  vijf jaar worden afgegeven na screening van de aangeboden documenten. Houders van een PSA document zullen het document kunnen verlengen. De PSA status, met alle daaraan verbonden rechten, plichten en andere rechtsgevolgen, wordt als geactiveerd beschouwd  pas op het moment dat het PSA document door de rechthebbende is ontvangen.

Aan het activeren van de PSA status zijn rechten en plichten verbonden.
De rechten van personen met de PSA status die geen ingezetenen zijn van de staat Suriname zijn onder meer genoemd in artikel 6, lid 1 (a-f) van de Wet PSA. Deze zijn:

 • De PSA mag te allen tijde naar Suriname vertrekken, van waar dan ook ter wereld, op vertoon van hun geldig PSA document, zonder aanvraag van een toeristenkaart of enig ander document voor toelating in Suriname. Andere reisdocumenten zoals paspoorten blijven vereist.
 • De PSA mag in geval van nood overall in de wereld medewerking vragen van Surinaamse buitenlandse vertegenwoordigingen indien er op dat moment dat ze dat doen om welke reden dan ook geen dienstverlening beschikbaar is van het land waarvan zij ingezetenen zijn en/of de nationaliteit bezitten.
 • De PSA mag tot 6 (zes) maanden na aankomst in Suriname vertoeven en kunnen bij de Vreemdelingendienst hun tijdelijk verblijf met maximaal 6 (zes) maanden verlengen onder overlegging van de garantie dat ze in hun levensonderhoud en huisvesting kunnen voorzien.
 • De PSA mag zich op elk moment na aankomst in Suriname binnen 6 maanden, doch uiterlijk binnen 12 maanden ingeval zij verlenging van tijdelijk verblijf hadden verkregen, inschrijven als ingezetene, bij het instituut dat belast is met de bevolkingsadministratie onder overlegging van de garantie dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

 

 • De personen met de PSA status krijgen bij aankomst in Suriname dan wel op het moment van verlenging van hun verblijf van de vreemdelingendienst het gebruikelijk  bewijs van verblijf.
 • De personen met de PSA status mogen gedurende hun verblijf in Suriname werken zonder de werkvergunning die voor vreemdelingen vereist is, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze en andere hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving.

De rechten  van personen met de PSA status die ingezetenen zijn van de staat Suriname zijn onder meer genoemd in artikel 6, lid 2 (a en b) van de Wet PSA.  Deze groep PSA hebben dezelfde rechten als de PSA status die geen ingezetenen zijn en het recht tot verblijf voor onbepaalde tijd in Suriname tot ze zich bij verhuizing uit Suriname weer uitschrijven. Vermeldenswaard is dat personen met de PSA status, aangetoond door het PSA document, zich als ingezetenen van Suriname kunnen inschrijven en een PSA kaart aanvragen bij de bevoegde autoriteiten (CBB).

Belangrijk is ook te vermelden dat conform de Wet PSA, personen met de PSA status geen stemrecht hebben in Suriname en geen overheidsfuncties, waarvoor de Surinaamse nationaliteit bij wet- en/of regelgeving uitdrukkelijk vereist is, mogen bekleden.

De plichten van personen met de PSA status die geen ingezetenen zijn van Suriname zijn onder meer genoemd in artikel 8 van de Wet PSA.

Voorts heeft de persoon met een PSA status die voor de wettige partner het PSA document voor gezinsleden had aangevraagd en van wie het wettig partnerschap wordt beeindigd,   een meldingsplicht.

Artikel 9 en artikel 10 van de Wet PSA geven aan de gronden op basis waarvan personen het recht op de PSA status kunnen verliezen,  respectievelijk opschorting van de  PSA status  en uitstel van activering kan geschieden.

Zowel een PSA gerechtigde al seen persoon die de PSA status heeft kan schriftelijk aan de Minister van Buitenlandse Zaken aangeven van dit recht afstand te doen, respectievelijk van het verder voeren van de status af te zien.

De voorzieningen voor minderjarigen die geen recht hebben op de PSA status vervallen bij het bereiken van de meerderjarigheid of een maand nadat hun ouders op grond van de Wet PSA de status dan wel het recht op de PSA status hebben verloren conform artikel 11 van de Wet PSA. Op hen  is vanaf dat moment de Surinaamse vreemdelingenwet van toepassing.

Minderjarigen met PSA documenten voor gezinslden die op grond van de Wet PSA zelf recht hebben op de status, moeten bij het bereiken van de meerderjarigheid, zelfstandig de PSA status activeren indien zij dat wensen. De PSA status die door ouders/voogd voor hen was aangevraagd blijft tot maximaal een jaar na het bereiken van de meerderjarige leeftijd gelden.

Thans is het mogelijk de PSA status te activeren  zie link http://www.gov.sr/psa

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - www.surinameembassy.in